บทที่ 3 มุมมองภาพและการตกแต่งภาพด้วยเลเยอร์ (Layer)

การกำหนดมุมมองด้วยเมนู View มี 3 แบบ คือ

             1.การแสดงขนาดรูปภาพตามจริงตามจำนวนพิกเซล ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้  

    คลิกที่เมนู View -> Actual Pixels หรือกดปุ่ม Alt + Ctrl + 0 ที่แป้นพิมพ์
            2. การแสดงขนาดรูปภาพตามพื้นที่การทำงานของแต่ละรูป มีขั้นตอนดังนี้

   คลิกที่เมนู View -> Fit on Screen หรือกดปุ่ม Ctrl + 0 ที่แป้นพิมพ์


          3. การแสดงขนาดรูปภาพในรูปแบบของการพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ มีขั้นตอนดังนี้

คลิกที่เมนู View -> Print Size                                                    การแสดง/ซ่อนไม้บรรทัด

            คลิกที่เมนู View -> Rulers ถ้าต้องการซ่อนให้คลิกที่เมนู  View -> Rulers อีกครั้ง

การแสดง/ซ่อนเส้น Grid

           คลิกที่เมนู View -> Show -> Grids ถ้าต้องการซ่อนให้คลิกที่ เมนู View -> Show -> Grids อีกครั้ง
        การย่อและขยายรูปภาพการย่อและขยายรูปภาพด้วยเมนู View มีขั้นตอนดังนี้

1.การย่อภาพคลิกที่เมนู View -> Zoom Out หรือกดปุ่ม Ctrl + - ที่แป้นพิมพ์

2.การขยายภาพคลิกที่เมนู View - > Zoom In หรือปุ่ม Ctrl + + ที่แป้นพิมพ์
          การย่อและขยายรูปภาพด้วย Zoom Tools

         1. คลิกที่เครื่องมือ Zoom Tools เมื่อต้องการย่อ/ขยายรูปภาพโดยกำหนดคุณสมบัติ

ของ Zoom tools ในออปชันบาร์ดังนี้
           2. หรือคลิกที่เครื่องมือ Zoom Tools รูปเมาส์พอยเตอร์จะเปลี่ยนเป็นรูปแว่นขยายมี

เครื่องหมาย + จากนั้นคลิกที่รูปภาพที่ต้องการขยาย
           3.การย่อขนาดรูปภาพให้กดปุ่ม Alt ที่แป้นพิมพ์รูปเมาส์พอยเตอร์จะเปลี่ยนเป็นรูปแว่นขยายมี

เครื่องหมาย - จากนั้นคลิกที่รูปภาพที่ต้องการย่อขนาดการจัดเรียงแฟ้มรูปภาพการจัดเรียงแฟ้มภาพที่

เปิดขึ้นมาพร้อมกันหลาย ๆ แฟ้มสามารถจัดเรียงได้หลายรูปแบบ ดังนี้

           1.การจัดเรียงแบบขั้นบันได-คลิกที่เมนู Windows -> Document - > Cascade               2. การจัดเรียงแบบให้เห็นภาพทุกแฟ้ม -คลิกที่เมนู Windows -> Document -> Tile


 


              การเลื่อนดูภาพด้วย Hand Tool  จากนั้นคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้ที่รูปภาพแล้วเลื่อน

รูปภาพในตำแหน่งที่ต้องการ
             การปรับขนาดรูปภาพและการเลื่อนรูปภาพด้วย Navigator Palette คลิกที่เมนู

Windows -> Navigator จะปรากฏหน้าต่าง Navigator Palette ซึ่งมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้

                                                  การสร้างไฟล์ภาพใหม่
              1.คลิกที่เมนู File -> New จะปรากฏหน้าต่างที่ใช้สร้างไฟล์ภาพใหม่ ซึ่ง
มีส่วนประกอบดังต่อไปนี้

                                 Name                                   ใช้ตั้งชื่อไฟล์ภาพ

                                 Preset Sizes                          ใช้เลือกขนาดพื้นที่หน้าต่างการทำงาน
                                                                             
                                                                             ที่ต้องการหรือกำหนดขนาดหน้าต่างการ
                                                                
                                                                             ทำงานโดยเลือกตัวเลือก 

                                Custom                                 กำหนดขนาดที่ช่องกำหนดขนาดดังนี้

                                Width                                   กำหนดความกว้างของพื้นที่หน้าต่างการทำงาน

                                Height                                   กำหนดความสูงของพื้นที่หน้าต่างการทำงาน
                                                        
                                                                             ซึ่งมีหน่วยวัด ดังนี้

                                Pixels                                     พิกเซล

                                Inches                                    นิ้ว
                                cm                                         เซนติเมตร

                                mn                                          มิลลิเมตร

                                Point                                      จุด

                                Picas                                      ไพคะ

                                Columns                                 สดมภ์

                                Resolution                              กำหนดความละเอียดของภาพ-

                                                                               ซึ่งมีหน่วยวัดเป็น Pixels/Inch

                               Mode                                      กำหนดโหมดภาพ ซึ่งประกอบด้วย

                               Bitmap                                    แบบจุดสี

                               Grayscale                                แบบขาวดำ

                               RGB Color                             แบบ Additive

                               CMYK Color                         แบบใช้กับสิ่งพิมพ์

                               Lab Color                               แบบไม่คำนึงถึงอุปกรณ์ที่นำมาใช้

                               Contents                                 กำหนดรูปแบบของพื้นหลังซึ่งประกอบด้วย

                               White                                     พื้นหลังสีขาว

                               Background Color                 พื้นหลังเป็นสีตามตั้งไว้ที่ Background

                               Transparent                           พื้นหลังโปร่งแสง

           2. เมื่อกำหนดรูปแบบของไฟล์ภาพใหม่แล้วคลิกที่ปุ่ม OKตัวอย่าง การสร้างไฟล์ภาพใหม่

          1.คลิกที่เมนู File -> New

          2. จะปรากฏหน้าต่างที่ใช้สร้างไฟล์ภาพใหม่ ให้กำหนดตามหน้าต่างด้านล่างนี้
                                            Name                                   ตั้งชื่อแฟ้มเป็น test


                                            Width                                  กำหนดความ กว้าง 800 Pixels


                                            Height                                 กำหนดความสูง 600 Pixels


                                           Resolution                           กำหนดรายละเอียดของภาพเป็น 72 Pixels


                                           Mode                                  กำหนดโหมดภาพเป็น RGB Mode


                                           Contents                               กำหนดเป็น White


             3. คลิกที่ปุ่ม OK จะปรากฏพื้นที่หน้าต่างการทำงานตามที่กำหนดการเปิดไฟล์

รูปภาพการเปิดไฟล์รูปภาพสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

        การเปิดไฟล์รูปภาพด้วยคำสั่ง Open
         คลิกที่เมนู File -> Open จะปรากฏหน้าต่าง Open คลิกเลือกไฟล์รูปภาพที่

ต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Open จะแสดงไฟล์ภาพที่เลือก                             การเปิดไฟล์รูปภาพด้วยคำสั่ง File Browser

              1.คลิกที่เมนู File -> Browser จะปรากฏหน้าต่าง File Browser คลิกโฟลเดอร์ที่ต้องการ

จะปรากฏภาพในโฟลเดอร์ที่เลือก ดังรูป


          2. ดับเบิลคลิกรูปที่ต้องการเปิด

          3. ปิดหน้าต่าง File Browser โดยคลิกที่เครื่องหมาย X หน้าต่าง File Browser
 หรือคลิกที่เมนู Windows -> File Browser

          การเปิดไฟล์รูปภาพอย่างรวดเร็วด้วยคำสั่ง Open Recent

          คำสั่ง Open Recent เป็นคำสั่งการเปิดไฟล์รูปภาพอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเก็บชื่อไฟล์ภาพ

ที่เคยเปิดใช้งานแล้วก่อนหน้า 10 ไฟล์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

          1.คลิกที่เมนู File -> Open Recent จะปรากฏชื่อไฟล์ต่าง ๆ คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการ
             การบันทึกไฟล์รูปภาพ

               การบันทึกไฟล์ภาพนั้น ภาพแต่ละภาพที่ทำการบันทึกจะมีคุณภาพของภาพที่แตก

ต่างกันตามประเภทของไฟล์ที่เราบันทึก ซึ่งการที่จะเลือกประเภทของไฟล์นั้นขึ้นอยู่กับงานที่ใช้
ยกตัวอย่างเช่น
             1.ไฟล์นามสกุล .PSD (PhotoShop File) เป็นไฟล์ที่เก็บขั้นตอนการทำงานไว้โดยดูจาก

เลเยอร์การทำงาน ซึ่งสามารถนำไฟล์ไปปรับปรุงแก้ไขได้
            2.ไฟล์นามสกุล .TIFF (Tagged Image File Format) เป็นไฟล์ที่เก็บขั้นตอนการทำ
งานไว้โดยดูจากเลเยอร์การทำงาน ซึ่งสามารถนำไฟล์ไปปรับปรุงแก้ไขได้
           3.ไฟล์นามสกุล .JPG,.JPEG (Joint PhotoShop Experts Group) เป็นไฟล์ขนาดเล็ก เพราะ
สามารถบีบอัดข้อมูลได้ เหมาะกับการทำงานด้านเว็บเพจ
          4.ไฟล์นามสกุล .GIF (Graphics Interchange Format) เป็นไฟล์ขนาดเล็กเหมือน

 กันกับ.JPG, .JPEG แต่เหมาะกับงานด้านภาพลายเส้นมากกว่าการบันทึกไฟล์รูปภาพด้วยคำสั่ง
 Save มีขั้นตอนดังนี้

            1.คลิกที่เมนู File -> Save จะปรากฏหน้าต่าง              2. คลิกที่ปุ่ม Save จะปรากฏหน้าต่าง JPEG Options ให้ปรับเปลี่ยนคุณภาพของไฟล์
รูปภาพซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

                 Image Options Quality                  คือ คุณภาพของไฟล์รูปภาพ ประกอบด้วย

                 Low                                               คุณภาพต่ำ

                 Medium                                         คุณภาพปานกลาง

                 High                                               คุณภาพดี

                 Maximum                                      คุณภาพดีสูงสุด


                Small File / Large File                   การปรับขนาดไฟล์ภาพโดยถ้าลากแถบเลื่อน

ไปด้านซ้ายไฟล์ภาพจะมีขนาดเล็กแต่ถ้าเลื่อนไปด้านขวาไฟล์ภาพจะมีขนาดใหญ่

Format Options คือ คุณสมบัติไฟล์รูปภาพ ประกอบด้วย

Baseline (“Standard”) กำหนดเป็นไฟล์แบบมาตรฐานสามารถรองรับ

               บราวเซอร์ได้หลายบริษัท

Baseline Optimized  กำหนดเป็นไฟล์แบบลดคุณภาพของสีลงแต่ใช้ได้กับบางบราวเซอร์

Progressive               กำหนดเป็นไฟล์แบบแสดงภาพขึ้นมาทีละนิดขณะโหลดไฟล์ ใช้ได้-

กับบางบราวเซอร์ Size คือ ขนาดของไฟล์รูปภาพซึ่งเริ่มที 14.4 Kbps ถึง 2 bps

             3. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK แท็บ Image Size
      1. คลิกที่ปุ่ม Save จะปรากฏหน้าต่าง Save Optimized As

     2. เลือกรูปแบบของ Web Photo Gallery

     3. ระบุ E-mail ที่ต้องการแสดง

     4. นามสกุลไฟล์ที่สร้าง

     5. การใช้โฟลเดอร์เพื่อสร้างเว็บเพจ Folders ประกอบด้วย Browse ป็นปุ่มที่ใช้คลิกเลือก

โฟลเดอร์รูปภาพที่ต้องการสร้างเว็บเพจ Include All  subfolders   สร้างเว็บเพจที่มีรูปภาพอยู่ใน

โฟลเดอร์ย่อยด้วย

Destinations   เป็นปุ่มที่ใช้คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บเว็บเพจ

       6. การกำหนดข้อความที่ต้องการแสดงบนเว็บเพจ

Options เป็นการกำหนดข้อความที่ต้องการแสดงบนเว็บเพจ ประกอบด้วย

Site Name ชื่อเว็บเพจ

Photographer ชื่อเจ้าของเว็บเพจ

Contact Info  ข้อมูลสำหรับติดต่อกับผู้สร้างเว็บเพจ

Date   วันที่สร้างเว็บเพจ

Font   รูปแบบตัวอักษร

Font Size ขนาดของตัวอักษร

       7. คลิกที่ปุ่ม Save จะปรากฏหน้าต่าง Browser แสดงเว็บเพจที่สร้างดังรูป3. คลิกที่ปุ่ม Save

การสร้างอัลบั้มภาพในรูปแบบของเว็บเพจการสร้างอัลบั้มภาพในรูปแบบของเว็บเพจ ไฟล์ภาพที่

สร้างจะแสดงที่บราวเซอร์ซึ่งใช้ภาพเล็กหรือชื่อรูปภาพลิงก์ไปที่ภาพใหญ่ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

       1.คลิกที่เมนู File -> Automate -> Web Photo Gallery จะปรากฏหน้าต่าง Web Photo Gallery ซึ่งมี

ส่วนประกอบดังนี้
        2. เลือกรูปแบบของ Web Photo Gallery

        3. ระบุ E-mail ที่ต้องการแสดง

       4. นามสกุลไฟล์ที่สร้าง

        5.การใช้โฟลเดอร์เพื่อสร้างเว็บเพจ Folders ประกอบด้วย Browse เป็นปุ่มที่ใช้คลิกเลือก

โฟลเดอร์รูปภาพที่ต้องการสร้างเว็บเพจ

Include All subfolders สร้างเว็บเพจที่มีรูปภาพอยู่ในโฟลเดอร์ย่อยด้วย Destinations เป็นปุ่มที่ใช้คลิกเลือก

โฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บเว็บเพจ

          6. การกำหนดข้อความที่ต้องการแสดงบนเว็บเพจ

Options เป็นการกำหนดข้อความที่ต้องการแสดงบนเว็บเพจ ประกอบด้วย

 Site Name ชื่อเว็บเพจ

Photographer  ชื่อเจ้าของเว็บเพจ

Contact Info  ข้อมูลสำหรับติดต่อกับผู้สร้างเว็บเพจ

Date วันที่สร้างเว็บเพจ

Font รูปแบบตัวอักษร

Font Size ขนาดของตัวอักษร

        7. คลิกที่ปุ่ม Save จะปรากฏหน้าต่าง Browser แสดงเว็บเพจที่สร้าง ดังรูป
             การพิมพ์รูปภาพ

การพิมพ์รูปภาพด้วยคำสั่ง Print with Preview

คลิกที่เมนู File -> Print with Preview จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ

         Center Image การจัดภาพให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ

         Scaled Print Size การกำหนดขนาดรูปภาพที่จะพิมพ์ ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้

Scaled กำหนดขนาดภาพเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งเทียบกับขนาดไฟล์รูปภาพหรือจะกำหนดโดย

ระบุขนาดภาพ ดังนี้

Height กำหนดความสูง

Width กำหนดความกว้าง

Scale to Fit Media กำหนดให้ภาพพอดีกับ          Center Image การจัดภาพให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ

         Scaled Print Size การกำหนดขนาดรูปภาพที่จะพิมพ์ ซึ่ง มีองค์ประกอบดังนี้

        Scaled กำหนดขนาดภาพเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่ง เทียบกับขนาดไฟล์รูปภาพหรือจะกำหนด

โดยระบุขนาดภาพ ดังนี้

Height กำหนดความสูง

Width กำหนดความกว้าง

Scale to Fit Media กำหนดให้ภาพพอดีกับหน้ากระดาษ

Show Bounding Box แสดงกรอบรูปภาพเพื่อให้สามารถย่อขยาย ได้

Show More Option ซ่อนหรือแสดงออปชันการพิมพ์รูปภาพ ด้วยคำสั่ง Picture Package

              การพิมพ์รูปภาพด้วยคำสั่ง Picture Package เป็นการพิมพ์รูปภาพแบบทำสำเนา โดย

จะมีรูปแบบให้เลือกว่าต้องการพิมพ์รูปภาพแบบใด ต้องการทำสำเนากี่รูปและแต่ละรูปจะมีขนาด

เท่าใด โดยจะพิมพ์ในกระดาษแผ่นเดียวเหมือนกับการพิมพ์สติกเกอร์ตามห้างสรรพสินค้า

ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้


           1.คลิกที่เมนู File -> Automate -> Picture Package จะปรากฏหน้าต่างการทำงานซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้
             Use ประกอบด้วย

 File    ใช้กรณีพิมพ์รูปเพียงรูปเดียว
 Folder    ใช้พิมพ์รูปในโฟลเดอร์ที่เลือก โดยคลิกที่ ปุ่ม Browse เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ และ ถ้าต้องการรูปที่อยู่ในโฟลเดอร์ย่อยด้วยให้คลิกที่ ปุ่ม Include All Subfolders Front most Documents ใช้พิมพ์รูปภาพที่เปิดอยู่ Document ประกอบด้วย Page size ใช้กำหนดขนาดกระดาษที่ต้องการพิมพ์
Layout    ใช้เลือกรูปแบบที่ต้องการพิมพ์
Resolution    ใช้กำหนดความละเอียดของรูปภาพ
Mode    ใช้กำหนดโหมดสีของภาพ
Flatten All Layers    ใช้กำหนดให้ทำสำเนาทุกภาพ
     
              Label ประกอบด้วย

Content      ใช้พิมพ์ข้อความที่ต้องการ โดยเลือกที่ Custom Text ส่วนตัวเลือกอื่นจะมา
จาก File Info ซึ่งไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้
Custiom Text   พิมพ์ข้อความที่ต้องการแสดง
Font     ใช้เลือกรูปแบบของตัวอักษร
Font Size   ใช้เลือกขนาดของตัวอักษร
Color    ใช้เลือกสีตัวอักษร
Opacity   ใช้กำหนดความโปร่งใสให้กับข้อความ
Position    ใช้กำหนดตำแหน่งของข้อความที่จะพิมพ์
Rotate ใช้หมุนข้อความตามมุมที่กำหนด

        2. เมื่อกำหนดรูปแบบได้ตามต้องการแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม OK


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น