แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน/หลังเรียน

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.      ข้อใดเขียนถูกต้อง
.   กราฟิก                                        .    กราฟฟิก
.   กราฟิกส์                                      .     กราฟฟิกส์
2.      Graphic  มาจากภาษาใด
ก.       ภาษาอังกฤษ                                .    ภาษาโรมัน
.    ภาษาฝรั่งเศส                                .     ภาษากรีก
3.      ภาพกราฟิกที่ใช้กับคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
.   2  ประเภท                                   .    3  ประเภท
.   4  ประเภท                                   .     5  ประเภท
4.      เครื่องพิมพ์แบบใดที่ใช้หลักการยิงแสง
.   แบบ  Ink-jet                                           .  แบบ dot  matrix
.   แบบ  Laser                                             .  แบบ  Photo
5.      เครื่องพิมพ์แบบใดที่ใช้หลักการพ่นหมึก
.   แบบ  Ink-jet                                           .  แบบ dot  matrix
.   แบบ  Laser                                             .  ถูกทุกข้อ
6.      เครื่องพล็อตเตอร์เหมาะกับงานด้านใด
.   ด้านเว็บเพจ                                            .  ด้านวิศวกรรมการออกแบบ
.   ด้านภาพศิลป์                                          .  ด้านสิ่งพิมพ์
7.      มุมมองในหน้าต่าง  Save  for  Web  มีกี่มุมมอง
.   3  มุมมอง                                    .    4  มุมมอง
.   5  มุมมอง                                    .     6  มุมมอง
8.      คำสั่งใดใช้สร้างอัลบั้มภาพบนเว็บเพจ
ก.      File  -> Automatic ->  Web Photo  Gallery
ข.      File  -> Automation ->  Web Photo  Gallery
ค.      File  -> Auto ->  Web Photo  Gallery
ง.       File  -> Automate ->  Web Photo  Gallery
9.      คำสั่งใดที่ใช้พิมพ์รูปภาพออกทางเครื่องพิมพ์แบบสติกเกอร์
ก.      File  -> Automatic ->  Print  With  Sticker 
ข.      File  -> Automation ->  Photo  Sticker
ค.      File  -> Auto ->  Photo  Package 
        .     File  -> Automate ->  Picture  Package
10.  พาเล็ต  Layer  มีหน้าที่อย่างไร
.   ช่วยในการแก้ไขรูปภาพ                  .    ใช้จัดเรียงรูปภาพ
.   ลำดับขั้นตอนการทำงาน                  .     เป็นเครื่องมือช่วยในการตกแต่งรูปภาพ
11.  การ  Selection  ภาพหมายถึง
ก.      การเลือกพื้นที่ที่ต้องการจากรูปภาพ
ข.      การระบุตำแหน่งของรูปภาพ
ค.      การปรับรูปทรงของรูปภาพ
ง.       การจัดการเพื่อคัดลอกรูปภาพ
12.  Rectangular  Marquee  Tool  เป็นเครื่องมือ   Selection  ภาพแบบใด
.   แบบสี่เหลี่ยม                                .    แบบวงกลม
.   แบบอิสระ                                    .     แบบตามสี
13.  เครื่องมือใดที่เรียกใช้สไตล์แบบ  Blending Options  
.                                                     .   
.                                                     .    
14.  ข้อใดเป็นเครื่องมือจัดข้อความแบบชิดซ้าย
.                                                     .   
.                                                     .    
15.  ข้อใดเป็นเครื่องมือจัดย่อหน้า 1 บรรทัดแรก
.                                                     .   
.                                                     .    
16.  การสร้างหัวพู่กันใช้คำสั่งใด
.   Edit  ->  Define  Brush                     .    File  ->  Define  Brush
.   Edit  ->  Create  Brush                     .     File  ->   Create  Brush
17.  เครื่องมือใดที่ใช้สร้างรูปดาว
.   Rectangle  Tool                             .    Ellipse  Tool
.   Polygon  Tool                                .     Custom  Tool

18.  เครื่องมือใดในกลุ่ม Shape  Tool  ไม่ใช้สร้างรูปทรงเลขาคณิต
.   Rectangle  Tool                             .    Ellipse  Tool
.   Polygon  Tool                                .     Custom  Tool
19.  ข้อใดคือลักษณะการทำงานของเครื่องมือ  Patch
.   การคัดลอกส่วนที่ต้องการ
.   การคัดลอกส่วนที่ต้องการอย่างเป็นธรรมชาติ
.   การ  Selection  พื้นที่ที่ต้องการปรับเปลี่ยน
.    ถูกทุกข้อ
20.  ข้อใดคือหน้าที่ของเครื่องมือ  Clone  Stamp
.   ใช้ตัดภาพ                                    .    ใช้คัดลอกด้วยคำสั่ง  Copy
.   ใช้สร้างสำเนาภาพแบบรวดเร็ว          .     ใช้คัดลอกภาพ
21.  ตัวเลือก  Flow  ในออปชันบาร์มีหน้าที่ใด
.   กำหนดความเร็วในการระบาย           .    กำหนดความแรงในการระบาย
.   กำหนดการกระจายของสี                 .     กำหนดลำดับการระบายสี
22.  คำสั่ง  Threshold  ใช้ปรับเป็นสีแบบใด
.   เปลี่ยนเป็นสีเทา                            .    เปลี่ยนเป็นสีในฟิล์ม
.   เปลี่ยนเป็นสีขาวดำ                        .     เปลี่ยนเป็นสีตรงข้ามกับภาพ
23.  คำสั่งใดใช้ลดจำนวนสีลงในแต่ละแชนเนล
.   Levels                                         .    Curves
.   Desaturation                                 .     Posterize
24.  หน้าต่างคำสั่ง  Variations  ประด้วยภาพกี่ภาพ
.   10  ภาพ                                      .    11  ภาพ
.   12  ภาพ                                      .     13  ภาพ
25.  การใส่เอฟเฟ็กต์ด้วยคำสั่ง  Filter  มีกี่วิธี
.   2   วิธี                                         .    3   วิธี
.   4   วิธี                                         .     5   วิธี
26.  ในพาเล็ต Channels  จะแสดงสีแต่ละแชนเนลเป็นสีใด
.   สีแดง                                          .    สีเขียว
.   สีน้ำเงิน                                       .     สีเทา
27.  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับคำสั่ง  Apply  Image
ก.       เป็นคำสั่งรวมภาพ                          .     เป็นคำสั่งแก้ไขภาพ
.   เป็นคำสั่งผสมภาพที่มีขนาดเท่ากัน    .     เป็นคำสั่งรวมภาพที่มีนามสกุล. Jpg

28.  การแสดงผลข้อมูลบนหน้าต่างเว็บเพจในตัวเลือก  Target มีกี่รูปแบบ
.   2   รูปแบบ                                   .    3   รูปแบบ
.   4   รูปแบบ                                   .     5   รูปแบบ
29.  ไฟล์นามสกุลใดที่ใช้สร้างเป็นภาพเคลื่อนไหว
.   .php                                            .    .asp
.   .html                                           .     .gif
30.  ไฟล์นามสกุลใดที่ใช้สร้างเป็นเว็บเพจโดยสร้างจากโปรแกรม  Adobe  ImageReady 7.0
.   .php                                            .    .asp
.   .html                                           .     .gif
31.  ข้อใดคือคุณสมบัติของโปรแกรม  Adobe  Illustrator 10
.   การสร้างและแก้ไขปรับแต่งภาพ         .    การวาดภาพ
.   การสร้างงานแอนิเมชัน                    .     การสร้างเว็บเพจ
32.  ส่วนของโปรแกรม Adobe  Illustrator 10  มีกี่ส่วน
.   3  ส่วน                                        .    4  ส่วน
.   5  ส่วน                                        .     6  ส่วน
33.  โปรแกรม Adobe  Illustrator 10 เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างภาพกราฟิกแบบใด
.   แบบ  Vector                                 .    แบบ  Raster
.   แบบ  Bitmap                                .     ถูกทุกข้อ
34.  ถ้าต้องการทำสำเนาไฟล์ที่บันทึกต้องใช้คำสั่งใด
.   Save  As                                      .    Save
.   Save  a Copy                                 .     Export
35.  โมเดลสีของไฟล์ภาพที่สร้างใหม่มีกี่โมเดล
.   2  โมเดล                                      .    3  โมเดล
.   4  โมเดล                                      .     5  โมเดล
36.  คำสั่งใดใช้เปิดไฟล์รูปภาพโดยแป้นพิมพ์
.   Ctrl + O                                       .    Alt + O
.   Shift + O                                      .     Enter + O
37.  พาเล็ตใดใช้เลือกลักษณะการใช้สี
.   Color                                           .    Fill
.   Appearance                                  .     Swatches


38.  การเติมสีวัตถุมีกี่วิธี
.   1  วิธี                                          .    2  วิธี
.   3  วิธี                                          .     4  วิธี
39.  ข้อใดคือหน้าที่ของตัวเลือก  Fidelity
.   ใช้ปรับความเรียบของเส้น                .    ใช้ปรับความโค้งมนของเส้น
.   ใช้กำหนดคุณสมบัติของเส้น             .     ใช้กำหนดคุณภาพของเส้น
40.  พาเล็ตใดใช้จัดการข้อความ
.   Character                                     .    Type
.   Text                                            .     Styles
41.  เครื่องมือใดใช้สร้างข้อความภายในวัตถุ
.   Type  Tool                                    .    Vertical  Type Tool
.   Path  Type Tool                             .     Area  Type Tool
42.  เครื่องมือใดใช้สร้างข้อความตามเส้น  Path
.   Type  Tool                                    .    Vertical  Type Tool
.   Path  Type Tool                             .     Area  Type Tool
43. เครื่องมือใดใช้หมุนรูปภาพ
.   Transform                                    .    FreeTransform
.   Rotate                                         .     Scale
44. คำสั่ง  Scale  ใช้ปรับรูปทรงภาพแบบใด
ก.      แบบบิดเบือน
ข.      แบบแนวตั้งและแนวนอนหรือแนวทแยง
ค.      แบบโค้งงอ
ง.       แบบเฉียง
45. เครื่องมือใดใช้รวมวัตถุเข้าด้วยกัน
ก.       Subtract  from  shape  area
ข.       Add  to shape area
ค.       Intersect  shape area
.    Exclude  overlapping  shape  area
46. เครื่องมือใดใช้ตัดวัตถุออกเป็นส่วนย่อยๆ
.   Divide                                         .    Ad Trim
.   Merge                                         .     Crop

47. เครื่องมือใดใช้ตัดวัตถุด้านหลังออกโดยคงสีของวัตถุด้านหลังไว้
.   Divide                                         .    Ad Trim
.   Merge                                         .     Crop
48. เครื่องมือใดใช้เลือกวัตถุด้านส่วนย่อย
.   Select                                         .    Direct  Select
.   Selection                                     .     Sub  Select
49. เครื่องมือใดใช้ปรับวัตถุให้แสดงเฉพาะเส้นของวัตถุ
.   Divide                                         .    Trim
.   Outline                                        .    Sub  Select
50. เครื่องมือใดใช้ระบายสีแบบไล่โทนสี
.   Gradient                                      .    Color
.   Mesh                                           .     Paint Brush


เฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน/หลังเรียน

1
.
11
.
21
.
31
.
41
.
2
.
12
.
22
.
32
.
42
.
3
.
13
.
23
.
33
.
43
.
4
.
14
.
24
.
34
.
44
.
5
.
15
.
25
.
35
.
45
.
6
.
16
.
26
.
36
.
46
.
7
.
17
.
27
.
37
.
47
.
8
.
18
.
28
.
38
.
48
.
9
.
19
.
29
.
39
.
49
.
10
.
20
.
30
.
40
.
50
.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น