จุดประสงค์รายวิชา

 จุดประสงค์รายวิชา  


                     1. เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานและการแสดงผลของภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก
                     2. เพื่อให้มีทักษะการใช้โปรแกรมกราฟิก
                     3. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

                     มาตรฐานรายวิชา
                     1. อธิบายความหมาย หลักการทำงาน และการแสดงผลของคอมพิวเตอร์กราฟิก
                     2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมในงานคอมพิวเตอร์กราฟิก

                     คำอธิบายรายวิชา
         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฏีคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการของกราฟิก Vector
          และ Raster ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิกความแตกต่าง ของกราฟิกแบบ2 มิติ
          การใช้โปรแกรมสร้างภาพกราฟิกแบบ Vector และ Raster

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น